Støtteordning for udenlandslektorer

Lektorstøtten er en særlig pulje på 300.000 DKK. Den er beregnet til at støtte nordiske samarbejdsprojekter, initieret af universitetslærere der underviser i et af Nordens sprog uden for dettes hjemland. Midlerne fra støtteordningen fordeles af Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet.

Projekterne skal have nordisk karakter. De skal omfatte mindst tre lande eller sprog i Norden. Det forventes som hovedregel at projektet udføres i samarbejde med de andre nordiske sendelektorer ved universitetet, ligesom også samarbejde mellem nordiske institutter på forskellige universiteter inden for samme sprogområde er ønskværdigt. Også de nordiske landes ambassader eller konsulater, nordiske udlandskontorer og eventuelle nordiske foreninger og organisationer mv. som kan tænkes at yde økonomisk eller anden hjælp, bør søges inddraget i projektet.

Projekterne skal have til formål at fremme interessen for Nordens sprog, litteratur, kultur og samfundsforhold ved universiteter i og uden for Norden. Ansøgninger vedrørende projekter der fremmer nye samnordiske initiativer og nye idéer og aspekter af nordisk interesse, og som ikke kan finansieres med nationale midler, har særlig interesse. Det skal bemærkes at der i støtteordningen allerede ligger nationale midler. Det indebærer at ekstra finansiering som regel ikke skal søges fra de nationale lektorsadministrationer (SI, SIU, CIMO, osv.).

Projekterne skal være et supplement til universitetets normale undervisnings- og forskningsvirksomhed. Det kan dreje sig om gæsteforelæsninger, seminarer og konferencer, forfatterbesøg, kultur- og informationsarrangementer, koncerter, udstillinger, film- og teaterforestillinger, og testning af nye nordiske kursuskoncepter. Tilrejsende forelæsere kan honoreres med maksimalt 4.000 DKK for frie forfattere og tilsvarende og med maksimalt 3.000 DKK for universitetsansatte og tilsvarende. Der ydes ikke honorar til forelæsere fra arrangerende universiteter. Ansøgningen skal, for at kunne imødekommes, indeholde detaljeret budget, foreløbigt program og angivelse af hvem man ønsker at invitere.

Der gives som hovedregel ikke støtte til indkøb af maskiner eller andet udstyr; finansiering af stillinger eller af individuel eller institutionsbaseret forskning; udarbejdelse og produktion af videnskabelige rapporter, undervisningsmateriale og lignende; oversættelse og udgivelse af fag- eller skønlitteratur; studierejser og studenterekskursioner; regelmæssige eller faste konferencer arrangeret af universiteter eller organisationer; undervisningsprojekter. Der gives heller ikke støtte til arrangementer som allerede er gennemført, eller til dækning af et opstået underskud i et tidligere støttet projekt.

Skema for projektrapporter:

Projektrapport for projekter udarbejdet i 2013 (kun 2013)

Projektrapport for projekter udarbejdet i 2012 (kun 2012)

Projektrapport for projekter udarbejdet i 2011 (kun 2011)

Addresse:

Skrifstofa Alþjóðasamskipta
v.Lektorpulje for udenlandslektorer
Háskólatorg
IS-101 Reykjavik
ÍSLAND

Kontakt: Karítas Kvaran, karitask ( a ) hi.is